Έξυπνες πόλεις στον τομέα διαχείρισης ενέργειας

Πληροφορίες Εργασίας

Σπουδαστές:
  • Τσίρμπας Νεκτάριος

Περιγραφή Εργασίας

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάλυση της έννοιας «Έξυπνη Πόλη» και την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω των εφαρμογών αυτής. Γίνεται αναφορά σε παραδείγματα έξυπνων πόλεων ανά τον κόσμο και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Αναλύονται τα φωτομετρικά μεγέθη και βασικά μεγέθη μετρήσεων του φωτισμού. Επίσης, γίνεται αναφορά σε Ευρωπαϊκά ρυθμιστικά πλαίσια αλλά και στο νομικό πλαίσιο της Ελλάδας για τον οδοφωτισμό όπως αυτό περιγράφεται στο πρότυπο του ΕΛΟΤ. Στη συνέχεια, απεικονίζονται οι αναλυτικές μετρήσεις που έγιναν στα πλαίσια μελέτης σε Δήμο της Αττικής.

Αρχικά γίνεται η ταξινόμηση και οι κατηγοριοποίηση των δρόμων και καθορίζονται διάφορα σενάρια ελέγχου φωτισμού. Έπειτα κατηγοριοποιούνται σημεία παρέμβασης βάσει των ρυθμιστικών πλαισίων και αποτυπώνονται οι πίνακες ελέγχου τεχνητού φωτισμού. Στο τέλος περιγράφεται το σύστημα διαχείρισης δημόσιου ηλεκτροφωτισμού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο δήμο και τα οφέλη που θα προκύψουν.