Διεργασία πιστοποίησης Data Matrix με συσκευή Android

Πληροφορίες Εργασίας

Σπουδαστές:
  • Μητσάρας Άγγελος

Περιγραφή Εργασίας

Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στην ανάπτυξη εφαρμογής αναγνώρισης, ανάγνωσης και εξακρίβωσης ετικέτας, κωδικοποίησης – σήμανσης, προϊόντων υγείας. Η υλοποίηση της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε για συσκευή Android η οποία διαθέτει κάμερα (Smartphone ή Tablet). Οι ετικέτες προϊόντων υγείας αποτελούνται από δύο πεδία α) έναν δισδιάστατο γραμμικό κώδικα (2D Barcode) Data Matrix β) ένα κωδικοποιημένο περιγραφικό αλφαριθμητικών τα στοιχεία του οποίου περιέχονται στο Data Matrix.

Σκοπός της εφαρμογής είναι η ανάγνωση των δύο πεδίων της ετικέτας και σύγκριση των περιεχομένων τους ώστε να εξακριβωθεί η σωστή εκτύπωση της ετικέτας. Για το πρώτο πεδίο χρειαζόμαστε αναγνώστη Data Matrix ενώ για το δεύτερο οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR).