Διαχείριση χειρονομιών (Gestures) σε περιβάλλον Android μέσω της συσκευής Leap Motion

Πληροφορίες Εργασίας

Σπουδαστές:
  • Αρχοντής Αντώνης

Περιγραφή Εργασίας

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη εφαρμογής σε περιβάλλον Android, η οποία θα χρησιμοποιεί για την λειτουργία της την περιφερειακή συσκευή Leap Motion Controller. Εξετάζονται ο τρόπος σύνδεσης και επικοινωνίας της περιφερειακής συσκευής Leap Motion με συσκευές Android, οι -τρέχουσες- απαιτήσεις σε υλικό/λογισμικό από την πλευρά της Android συσκευής, οι προδιαγραφές λειτουργίας της περιφερειακής συσκευής Leap Motion, οt τρόπος χρήσης της συσκευής, η φιλοσοφία επεξεργασίας των λαμβανόμενων σημάτων καθώς και η προγραμματιστική διεπαφή -API- για την δημιουργία εφαρμογών. Στα πλαίσια των παραπάνω ζητημάτων δημιουργήθηκε μια εφαρμογή σε περιβάλλον Android Studio η οποία λαμβάνοντας μηνύματα χειραψίας (gestures) από την περιφερειακή συσκευή Leap Motion Controller, χειρίζεται τα μουσικά αρχεία της Android συσκευής, παρουσιάζοντας και αναπαράγοντας αυτά.