7ο Εξάμηνο

Τίτλος Κωδικός Εξάμηνο Προσωπικό
Μηχανική Λογισμικού (Θεωρία) 244701 7 Καθ. Γιώργος Πρεζεράκος
Μηχανική Λογισμικού (Εργαστήριο) 245701 7 Καθ. Γιώργος Πρεζεράκος
Διαχείριση Έργου (Θεωρία) 244702 7 Καθ. Παν. Γιαννακόπουλος
Διαχείριση Έργου (Εργαστήριο) 245702 7 Καθ. Παν. Γιαννακόπουλος
Μηχατρονικά συστήματα (Θεωρία) 244703 7 Καθ. Πάρις Aστ. Μαστοροκώστας
Μηχατρονικά συστήματα (Εργαστήριο) 245703 7 Καθ. Πάρις Aστ. Μαστοροκώστας
Επεξεργασία Εικόνας (Θεωρία) 244704 7 Καθ. Ιωάννης Ν. Έλληνας
Επεξεργασία Εικόνας (Εργαστήριο) 245704 7 Καθ. Ιωάννης Ν. Έλληνας
Παράλληλη Επεξεργασία (Θεωρία) 244705 7 Καθ. Κώστας Κουκουλέτσος
Παράλληλη Επεξεργασία (Εργαστήριο) 245705 7 Καθ. Κώστας Κουκουλέτσος
Τεχνητή Νοημοσύνη 244706 7 Αν. Καθ. Νικόλαος Ζάχαρης
Τεχνητή όραση 244707 7 Καθ. Ιωάννης Ν. Έλληνας
Τεχνολογίες Ευρυζωνικών Δικτύων 244708 7 Επ. Καθ. Χαράλαμπος Πατρικάκης
Συστήματα Μαθησιακής Τεχνολογίας 244709 7 Αν. Καθ. Νικόλαος Ζάχαρης
Ανάλυση χρονοσειρών 244710 7 Αν. Καθ. Δημήτρης Νικολόπουλος