Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Τίτλος Κωδικός Εξάμηνο Προσωπικό
Μαθηματικά 244101 1 Επ. Καθ. Σταύρος Φατούρος
Φυσική (Θεωρία) 244102 1 Αν. Καθ. Δημήτρης Νικολόπουλος
Φυσική (Εργαστήριο) 245102 1 Αν. Καθ. Δημήτρης Νικολόπουλος
Σύγχρονη Σχεδίαση (Θεωρία) 244103 1 Καθ. Σταμάτης Αλατσαθιανός
Σύγχρονη Σχεδίαση (Εργαστήριο) 245103 1 Καθ. Σταμάτης Αλατσαθιανός
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ (Θεωρία) 244104 1 Αν. Καθ. Κώστας Κουκουλέτσος
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ (Εργαστήριο) 245104 1 Αν. Καθ. Κώστας Κουκουλέτσος
Ηλεκτρονικά (Θεωρία) 244105 1 Καθ. Παν. Γιαννακόπουλος
Ηλεκτρονικά (Εργαστήριο) 245105 1 Καθ. Παν. Γιαννακόπουλος
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 244201 2 Επ. Καθ. Σταύρος Φατούρος
Λογικά Κυκλώματα (Θεωρία) 244202 2 Καθ. Παν. Γιαννακόπουλος
Λογικά Κυκλώματα (Εργαστήριο) 245202 2 Καθ. Παν. Γιαννακόπουλος
Θεωρία Κυκλωμάτων (Θεωρία) 244203 2 Καθ. Εφ. Παν. Δροσινόπουλος
Θεωρία Κυκλωμάτων (Εργαστήριο) 245203 2 Καθ. Εφ. Παν. Δροσινόπουλος
Μικροηλεκτρονική (Θεωρία) 244204 2 Επ. Καθ. Παύλος Κούρος
Μικροηλεκτρονική (Εργαστήριο) 245204 2 Επ. Καθ. Παύλος Κούρος
Δομημένος Προγραμματισμός (Θεωρία) 244205 2 Αν. Καθ. Κώστας Κουκουλέτσος
Δομημένος Προγραμματισμός (Εργαστήριο) 245205 2 Αν. Καθ. Κώστας Κουκουλέτσος
Σήματα και Συστήματα (Θεωρία) 244301 3 Καθ. Εφ. Αναστασία Βελώνη
Σήματα και Συστήματα (Εργαστήριο) 245301 3 Καθ. Εφ. Αναστασία Βελώνη
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Θεωρία) 244302 3 Καθ. Γιώργος Πρεζεράκος
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Εργαστήριο) 245302 3 Καθ. Γιώργος Πρεζεράκος
Αρχιτεκτονική Η/Υ Ι (Θεωρία) 244303 3 Καθ. Ιωάννης Ν. Έλληνας , Καθ. Εφ. Σπυρίδων Ματιάτος
Αρχιτεκτονική Η/Υ Ι (Εργαστήριο) 245303 3 Καθ. Ιωάννης Ν. Έλληνας , Καθ. Εφ. Σπυρίδων Ματιάτος
Σχεδίαση VLSI (Θεωρία) 244304 3 Επ. Καθ. Παύλος Κούρος
Σχεδίαση VLSI (Εργαστήριο) 245304 3 Επ. Καθ. Παύλος Κούρος
Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων (Θεωρία) 244305 3 Καθ. Γιώργος Διλιντάς
Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων (Εργαστήριο) 245305 3 Καθ. Γιώργος Διλιντάς
Ψηφιακές Επικοινωνίες (Θεωρία) 244401 4 Αν. Καθ. Δημήτρης Νικολόπουλος , Καθ. Παν. Γιαννακόπουλος
Ψηφιακές Επικοινωνίες (Εργαστήριο) 245401 4 Αν. Καθ. Δημήτρης Νικολόπουλος , Καθ. Παν. Γιαννακόπουλος
Βάσεις Δεδομένων (Θεωρία) 244402 4 Καθ. Γιώργος Πρεζεράκος
Βάσεις Δεδομένων (Εργαστήριο) 245402 4 Καθ. Γιώργος Πρεζεράκος
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (Θεωρία) 244403 4 Καθ. Εφ. Αναστασία Βελώνη
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (Εργαστήριο) 245403 4 Καθ. Εφ. Αναστασία Βελώνη
Αρχιτεκτονική Η/Υ ΙΙ (Θεωρία) 244404 4 Καθ. Ιωάννης Ν. Έλληνας , Καθ. Εφ. Σπυρίδων Ματιάτος
Αρχιτεκτονική Η/Υ ΙΙ (Εργαστήριο) 245404 4 Καθ. Ιωάννης Ν. Έλληνας , Καθ. Εφ. Σπυρίδων Ματιάτος
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Θεωρία) 244405 4 Καθ. Εφ. Αναστασία Βελώνη
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Εργαστήριο) 245405 4 Καθ. Εφ. Αναστασία Βελώνη
Ξένη Γλώσσα 244406 4
Δίκτυα Η/Υ (Θεωρία) 244501 5 Καθ. Σωτήρης Λεβέντης
Δίκτυα Η/Υ (Εργαστήριο) 245501 5 Καθ. Σωτήρης Λεβέντης
Ψηφιακά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Θεωρία) 244502 5 Καθ. Εφ. Αναστασία Βελώνη
Ψηφιακά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Εργαστήριο) 245502 5 Καθ. Εφ. Αναστασία Βελώνη
Συστήματα Ανάπτυξης Μικροϋπολογιστών – Μικροελεγκτές (Θεωρία) 244503 5 Καθ. Σταμάτης Αλατσαθιανός
Συστήματα Ανάπτυξης Μικροϋπολογιστών – Μικροελεγκτές (Εργαστήριο) 245503 5 Καθ. Σταμάτης Αλατσαθιανός
Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών (Θεωρία) 244504 5 Καθ. Σωτήρης Λεβέντης
Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών (Εργαστήριο) 245504 5 Καθ. Σωτήρης Λεβέντης
Λειτουργικά Συστήματα (Θεωρία) 244505 5 Καθ. Γιώργος Διλιντάς
Λειτουργικά Συστήματα (Εργαστήριο) 245505 5 Καθ. Γιώργος Διλιντάς
Αυτόματη Σχεδίαση με VHDL & FPGA (Θεωρία) 244506 5 Επ. Καθ. Παύλος Κούρος
Αυτόματη Σχεδίαση με VHDL & FPGA (Εργαστήριο) 245506 5 Επ. Καθ. Παύλος Κούρος
Τεχνολογία Περιβάλλοντος (Θεωρία) 244507 5 Καθ. Αθανάσιος Παλιατσός
Τεχνολογία Περιβάλλοντος (Εργαστήριο) 245507 5 Καθ. Αθανάσιος Παλιατσός
Προγραμματισμός Πυρήνα Συστημάτων (Θεωρία) 244601 6 Καθ. Γιώργος Διλιντάς
Προγραμματισμός Πυρήνα Συστημάτων (Εργαστήριο) 245601 6 Καθ. Γιώργος Διλιντάς
Ρομποτική (Θεωρία) 244602 6 Καθ. Σταμάτης Αλατσαθιανός
Ρομποτική (Εργαστήριο) 245602 6 Καθ. Σταμάτης Αλατσαθιανός
Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτυακών Συστημάτων (Θεωρία) 244603 6 Καθ. Σωτήρης Λεβέντης
Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτυακών Συστημάτων (Εργαστήριο) 245603 6 Καθ. Σωτήρης Λεβέντης
Μεταγλωττιστές (Θεωρία) 244604 6 Αν. Καθ. Νικόλαος Ζάχαρης
Μεταγλωττιστές (Εργαστήριο) 245604 6 Αν. Καθ. Νικόλαος Ζάχαρης
Δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας 244605 6 Καθ. Παν. Γιαννακόπουλος , Καθ. Γιώργος Πρεζεράκος
Τεχνολογίες Πολυμέσων και Γραφικά με Η/Υ (Θεωρία) 244606 6 Καθ. Σωτήρης Λεβέντης
Τεχνολογίες Πολυμέσων και Γραφικά με Η/Υ (Εργαστήριο) 245606 6 Καθ. Σωτήρης Λεβέντης
Αισθητήρια, Μετρήσεις και Βιομηχανικός Έλεγχος (Θεωρία) 244607 6 Καθ. Σταμάτης Αλατσαθιανός
Αισθητήρια, Μετρήσεις και Βιομηχανικός Έλεγχος (Εργαστήριο) 245607 6 Καθ. Σταμάτης Αλατσαθιανός
Μηχανική Λογισμικού (Θεωρία) 244701 7 Καθ. Γιώργος Πρεζεράκος
Μηχανική Λογισμικού (Εργαστήριο) 245701 7 Καθ. Γιώργος Πρεζεράκος
Διαχείριση Έργου (Θεωρία) 244702 7 Καθ. Παν. Γιαννακόπουλος
Διαχείριση Έργου (Εργαστήριο) 245702 7 Καθ. Παν. Γιαννακόπουλος
Μηχατρονική (Θεωρία) 244703 7 Καθ. Σταμάτης Αλατσαθιανός
Μηχατρονική (Εργαστήριο) 245703 7 Καθ. Σταμάτης Αλατσαθιανός
Επεξεργασία Εικόνας (Θεωρία) 244704 7 Καθ. Ιωάννης Ν. Έλληνας
Επεξεργασία Εικόνας (Εργαστήριο) 245704 7 Καθ. Ιωάννης Ν. Έλληνας
Παράλληλη Επεξεργασία (Θεωρία) 244705 7 Αν. Καθ. Κώστας Κουκουλέτσος
Παράλληλη Επεξεργασία (Εργαστήριο) 245705 7 Αν. Καθ. Κώστας Κουκουλέτσος
Τεχνητή Νοημοσύνη 244706 7 Αν. Καθ. Νικόλαος Ζάχαρης
Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Συστημάτων 244707 7 Καθ. Αθανάσιος Παλιατσός
Τεχνολογίες Ευρυζωνικών Δικτύων 244708 7 Επ. Καθ. Χαράλαμπος Πατρικάκης
Συστήματα Μαθησιακής Τεχνολογίας 244709 7 Αν. Καθ. Νικόλαος Ζάχαρης