ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2016-2017, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΚΤΙΡΙΟ Ε, ΙΣΟΓΕΙΟ).