Σπυρίδων Ματιάτος

Καθ. Εφαρμογών
Ε17
Χειμερινό Εξάμηνο: Τρίτη 12-13 / Τετάρτη 11-12
Εαρινό Εξάμηνο: Τρίτη 10-11 / Τετάρτη 10-11
2105381463

Σπουδές

 • D.Ε.Α. Ηλεκτρονικής (1984) - Université Paris ΧΙ - Orsay. (Γαλλία).
 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (1983 - Λ.Κ.) - Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Απολυτήριο Λυκείου (1977 - Λ.Κ.) - Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης, Αθήνα.

Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες

 • 1992 - 2004 • Ωρομίσθιος Εργαστηριακός Συνεργάτης με αντικείμενο : Ψηφιακά Κυκλώματα - Μικροεπεξεργαστές -
  Γλώσσες Assembly. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων - Σ.Τ.ΕΦ. - Τ.Ε.Ι.
  Πειραιά.
 • 2004 - σήμερα • Καθηγητής Εφαρμογών με αντικείμενο "Αρχιτεκτονική Υπολογιστών και Σχεδιασμός Λογισμικού". Τμήμα
  Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων - Σ.Τ.ΕΦ. - Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 • Συμμετοχή (υπότροφος ερευνητής) σε Ερευνητικό Πρόγραμμα του Γαλλικού Εθνικού Ινστιτούτου Έρευνας στην Πληροφορική και τους Αυτοματισμούς (INRIA) για τον σχεδιασμό του SYNDEX (SYNchronous Distributed Executive). INRIA - Rocquencourt (Γαλλία).
 • Συμμετοχή στο Πρόγραμμα S.CE.P.T.R.E. (Ευρωπαϊκό Πρότυπο Πυρήνων Λειτουργικών Συστημάτων
  Πραγματικού Χρόνου). Γραφείο Προτυποποίησης της Πληροφορικής (Β.Ν.Ι.) - Rocquencour (Γαλλία).
 • Εκπόνηση Μελέτης για την ενσωμάτωση Επεξεργαστή Σήματος σε Πολυεπεξεργαστές οδηγούμενους
  από Λειτουργικό Σύστημα τύπου S.CE.P.T.R.E. Εταιρία SIGRID - Courtaboeuf (Γαλλία).
 • Εκπόνηση Μελέτης για Συστήματα Μετρήσεων για το Λειτουργικό Σύστημα Πραγματικού Χρόνου SPART.
  Εταιρία BULL - Louveciennes (Γαλλία).
 • Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με θέμα : "Σχεδιασμός Λειτουργικού Συστήματος Πραγματικού Χρόνου
  για Πολυεπεξεργαστές" (εφαρμογή στην Επεξεργασία Σήματος). Université Paris ΧΙ - Orsay. (Γαλλία).

Συγγραφικό Έργο

 • "Συμβολικές Γλώσσες και Αρχιτεκτονική Μικροεπεξεργαστών". Απ. Κοσσίδας, Μ. Ραγκούση, Σπ. Ματιάτος. Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 1996

Δημοσιεύσεις

 • "SYNDEX : Un Environement de Programmation Pour Mult-Processeur de Traitement du Signal". Ν. Ghezal, S. Matiatos, etc. Raport de Recherche INRIA (Νο 1236 - 1990).
 • "Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Διαδραστικών Μουσειακών Εκθεμάτων" Σπ. Μηχαηλίδης, Σπ. Ματιάτος.
  Πρακτικά Ευρωπαϊκής Συνάντησης με θέμα "Εκπαιδευτικές και Πολιτιστικές Εφαρμογές Πολυμέσων και Υπερμέσων" στο πλαίσιο του προγράμματος ESSI - FAME. Αθήνα, 23-24 /11/1995.
 • "Συμβολικές Γλώσσες και Αρχιτεκτονική Μικροεπεξεργαστών". Απ. Κοσσίδας, Μ. Ραγκούση, Σπ. Ματιάτος. (350 σελ.). Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 1996.
 • "Science and Technology Centers as ‘Texts’ ". Koulaidis, V., Dimopoulos, K., & Matiatos, S., (2002), International Journal of Learning, 9, 717-735.
 • "Το Επιστημονικό Μουσείο ως «Κείμενο» των Φυσικών Επιστημών: Εκφραστικά Συστήματα και Παιδαγωγικές Χρήσεις". Δημόπουλος, Κ., Κουλαϊδής, Β., & Ματιάτος, Σ., (2002), Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών - Έρευνα και Πράξη, 2, 49-58.
 • "Science Centers as sites for Learning: the case of a Greek Environmental Center". Matiatos, S., Dimopoulos, K. & Koulaidis, V., (2003), Mediterranean Journal of Educational Studies, 8, 7-28.
 • "Τα Kέντρα Φυσικών Επιστημών ως χώροι μάθησης: Η περίπτωση ενός Ελληνικού Περιβαλλοντικού
  Κέντρου". Δημόπουλος, Κ., Ματιάτος, Σ., Κουλαϊδής, Β., (2003), Πρακτικά του Πανελλήνιου Συμποσίου με θέμα «Σχεδιασμός και την Παραγωγή Παιδαγωγικού Υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,
  140-152, Αθήνα: Εκδόσεις Α.Α. Λιβάνη.
 • "Μεθοδολογία Επίλυσης Προβλημάτων Προγραμματισμού Μικροεπεξεργαστών", Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, "Ενίσχυση των ΤΠΕ του Τμ. ΗΥΣ ΤΕΙ Πειραιά - Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής", Αιγάλεω 2008.