Δημήτρης Νικολόπουλος


Θέση: Φυσική Ακτινοβολιών στο Περιβάλλον και στον άνθρωπο 
266 εργασίες|84 άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές|13 supplements
PACS: 02.30.Nw--02.50.Ey--02.50.Fz--02.50.Sk--02.60.Cb--02.60.Ed--
02.70.Hm--02.70.Uu/05.40.-a—05.45.Df—05.45.Pq--05.45.Tp--
05.65.+b/06.20.Dk—06.60.Ei—06.60.Mr--06.60.Sx--06.90.+v--/07.05.Bx--
07.05.Fb--07.05.Hd--07.05.Kf--07.05.Rm--07.05.Tp--07.07.Df--07.60.Dq--
07.60.Pb--07.60.Rd--07.60.Vg--07.77.Ka--07.85.Fv--07.85.Nc--07.88.+y--
07.89.+b--07.90.+c/9.85-c/29.27.Fh--29.30.Ep--29.30.Kv--9.40.Cs--29.40.Gx--
29.40.Mc-- 29.40 Wk2—29.85.Fj/87.10.Mn--87.10.Rt--87.50.C---87.50.cm--
87.50.S- --87.50.sj--87.50.up –87.53.-j--87.55.K- -- 87.55.N- --87.57.-s--87.59.-
e--87.85.Rs--88.10.fb--88.10.G- --88.10.gc --89.20.Bb--89.60.-k – 89.75.Da—
89.75.Fb--/91.30.Dk--91.30.-f --91.45.Ga--91.45.Xz--91.55.Mb--92.60.Mt--
92.60.Sz--92.60.Ta--93.30.Ge--93.85.Np--93.85.Pq--93.85.Rt--